Ikona badania okresowego elektryki
Pomiary elektryczne

Pomiary okresowe (5-letnie)

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 • badania instalacji odgromowej
 • pomiary i próby eksploatacyjne transformatorów
 • Badania i pomiary instalacji fotowoltaicznych
 • inne

Ikona badania odbiorczego elektryki
Pomiary elektryczne

Pomiary odbiorcze

 • badanie ciągłość przewodów
 • rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
 • sprawdzanie biegunowości i kolejności faz
 • próby funkcjonalne, operacyjne i spadek napięcia
 • inne

PJelektric

Pomiary Elektryczne

Pomiary okresowe i odbiorcze

Pomiary i ich częstotliwość uzależnione są od rodzaju budynku i wpływu warunków zewnętrznych, na które jest narażony. Przegląd powinien uwzględniać rodzaj, zastosowanie i działanie instalacji elektrycznej z uwzględnieniem panujących norm dopuszczalnych.
Badanie wg częstotliwości dzielimy na pomiary okresowe i odbiorcze.

UWAGA! Przeprowadzamy również badania i pomiary instalacji fotowoltaicznych.

Badania okresowe

(badanie obowiązkowe roczne lub pięcioletnie kontrole)

- pomiary instalacji elektrycznych w pomieszczeniach,
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
- pomiary instalacji odgromowej,
- pomiary obwodów I-fazowych, III-fazowych
- pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
- itp.

Badania odbiorcze

(podczas trwania montażu i po jego zakończeniu)

- wykonanie prób ciągłości instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar spadków napięcia, biegunowości i automatycznego wyłączenia zasilania,
- pomiar systemu uziemiającego,
- kompleksowe badanie całej instalacji elektrycznej,
- itp.

Zdjęcie pomiarów elektrycznych